"You have a life, make it successfull"

We all need people who will give us feedback. That's how we improve.

Eindejaarstips 2015

EINDEJAARSTIPS ZZP’ERS


Maak gebruik van de investeringsaftrekken

Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Ook kunt u mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek benutten. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming.


Voorkom desinvesteringsbijtelling

 De desinvesteringsbijtelling is een bijtelling bij de jaarwinst van de onderneming. De desinvesteringsbijtelling moet plaatsvinden bij vervreemding van bedrijfsmiddelen waarvoor eerder een investeringsaftrek ten laste van de winst is gebracht (drempel € 2.300). Deze vervreemding wordt een desinvestering genoemd. De desinvesteringsbijtelling is van toepassing als de vervreemding plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Deze desinvesteringsbijtelling geldt ook in een aantal situaties die gelijk te stellen zijn met een verkoop. In bepaalde gevallen kunt u deze bijtelling voorkomen door de desinvestering uit te stellen tot 2016.


Neem bedrijfsmiddelen in gebruik in verband met willekeurige afschrijving

Als tijdelijke crisismaatregel konden bepaalde investeringen, gedaan in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013, onder voorwaarden, willekeurig worden afgeschreven. Eenmalig kon in deze periode ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig worden afgeschreven. Deze bedrijfsmiddelen moeten als hoofdregel voor 1 januari 2016 in gebruik worden genomen. Als u van deze regeling gebruik heeft gemaakt, zorg er dan voor dat de bedrijfsmiddelen voor het einde van het jaar in gebruik zijn genomen. n Waardeer onvolwaardige vorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen af Als er activa op de fiscale balans staan die een lagere waarde hebben, kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan u een flinke aftrekpost opleveren.


Maak uw onderneming inflatiebestendig door een optimale voorraadwaardering

Bij het bepalen van de fiscale winst zijn er verschillende methoden om voorraden te waarderen. Een van de toegelaten systemen is het ijzeren voorraadsysteem. Dit waarderingssysteem houdt kort gezegd in dat een voor de onderneming normale

voorraad tegen de historische kostprijs gewaardeerd mag blijven. Dit heeft tot gevolg dat prijsstijgingen buiten de winst blijven. Inflatie heeft dan geen vat op uw onderneming meer.


Zorg voor een onderbouwing van uw herinvesteringsvoornemen

Hebt u een bedrijfsmiddel met winst verkocht, dan kunt u de winst reserveren in een herinvesteringsreserve (HIR). De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen; of bedrijfsmiddelen die in niet meer dan tien jaar worden afgeschreven. Het herinvesteringsvoornemen moet aanwezig zijn bij de directie van de onderneming. In een concern van vennootschappen kan dit onder bijzondere omstandigheden ook de concernleiding zijn. Wel moet dan aannemelijk zijn dat het bedrijfsmiddel waarin geherinvesteerd wordt bij de vennootschap met de HIR terecht komt. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma’s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing anders gaat de HIR aan uw neus voorbij. Prettig nieuws is dat de Hoge Raad in 2014 heeft beslist dat al geherinvesteerd is als de verplichting is aangegaan. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat het bedrijfsmiddel is afgeleverd.


Voorkom verdamping van verliezen

Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. Er zijn verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van stille reserves en het optimaliseren van het tijdstip waarop winst en kosten in aanmerking mogen worden genomen.


Genereer liquiditeit: verzoek om voorlopige verliesverrekening

Als u in 2015 een verlies verwacht, kunt u in ieder geval het weglekken van liquiditeit voorkomen door de voorlopige aanslag voor 2015 op nihil te stellen. U betaalt dan niet teveel. Voorts kan na afloop van het boekjaar, bij het indienen van de aangifte een verzoek om voorlopige verliesverrekening worden gedaan. 80% van het aangegeven verlies kan dan mogelijk alvast worden benut. Als u in 2014 nog fiscale winst had, ontvangt u eventueel al betaalde belasting terug. Snel doen dus. n Maak gebruik van specifieke regelingen voor de startende ondernemer Bent u een startende ondernemer? Dan zijn er specifieke regelingen waarvan u mogelijk gebruik kunt maken. Zo geldt o.a.: een soepeler urencriterium. Zorg voor een goede registratie van de uren om diverse ondernemersfaciliteiten te kunnen benutten; een verhoogde zelfstandigenaftrek; een verhoogde aftrek speur- en ontwikkelingswerk; willekeurige afschrijving voor startende ondernemers.


Maak optimaal gebruik van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie

De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Denk aan de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling) en de mogelijkheid om voortbrengingskosten van zelf voortgebrachte immateriële activa direct ten laste van het resultaat te brengen.


Dien zo snel mogelijk een suppletie btw in

Zodra u weet dat u btw moet suppleren moet u de betreffende suppletie ook indienen. Dit geldt voor zowel positieve (teruggaaf) als negatieve (te betalen) suppleties. Doet u dit niet, dan loopt u bij een te betalen bedrag het risico op een forse boete.


Vraag teruggave btw voor dubieuze debiteuren

Als u over 2015 debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen btw.


Maak slim gebruik van aangiftetermijnen

Zolang sprake is van een totaal te betalen bedrag aan btw wordt een financieringsvoordeel gerealiseerd, als gekozen wordt om per kwartaal de aangifte en de afdracht van btw te doen. Krijgt u structureel btw terug, doe dan juist per maand aangifte. n Vraag uw btw over 2015 in andere EU-lidstaten terug Nederlandse ondernemers kunnen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst de btw terugvragen die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Nederlandse Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf. De sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2015 is 30 september 2016.


Loop de KOR niet mis

Komt u als btw-ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR)? Pas dan op met de inkoop van goederen voor uw onderneming in het buitenland. De btw over deze buitenlandse inkopen moet u in de btw-aangifte verantwoorden als verwerving en vervolgens kunt u datzelfde bedrag als voorbelasting aftrekken. Maar de verschuldigde btw over deze verwervingen mag u niet meenemen voor de berekening van de KOR. Door die buitenlandse inkopen kunt u de KOR mislopen. Als aan de voorwaarde voldaan wordt kunt u een verzoek indienen om ontheven te worden van administratieve verplichtingen. Dit verzoek dient vóór 1 januari 2016 ingediend te zijn.


Betaal nooit contant bij het tanken

Betaal altijd met uw zakelijke tankpas, pinpas of creditcard als u tankt met uw auto van de zaak. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren


Benut de mogelijkheid van ambtshalve teruggaaf

Als u in de laatste vijf jaar teveel btw op aangifte heeft voldaan, bijvoorbeeld vanwege een verkeerde tarieftoepassing, of als u te weinig btw op aangifte heeft teruggevraagd, bijvoorbeeld omdat u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen, moet u een verzoek om teruggaaf doen. Gezien het feit dat een verzoek maximaal vijf jaar terugwerkt, is het van belang nog vóór het einde van het jaar te kijken of u hiervoor in aanmerking komt. Let hierbij op dat het verzoek bij de Belastingdienst ontvangen dient te zijn vóór het verstrijken van de vijfjaarstermijn. De ambtshalve regeling geldt ook voor andere belastingen. Ook daarvoor is het dus zinvol om nog voor het einde van het jaar te kijken of u nog geld terug kunt halen over de afgelopen vijf jaar.


Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel)

Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole. Ook de hiervoor bedoelde gegevens die elektronisch zijn opgeslagen vallen onder de bewaarplicht. Let wel dat bepaalde stukken betrekking kunnen hebben op meerdere jaren en dus pas dienen te worden vernietigd nadat deze hun actualiteitswaarde hebben verloren. Een contract dat ziet op 2007-2009 dient daarom pas in 2017 te worden vernietigd. 


Dien de aangifte over het juiste tijdvak in

Bij het indienen van de elektronische aangifte btw via het afgeschermde ondernemersdeel van de website van de Belastingdienst staat soms niet alleen de btw-aangifte klaar over het tijdvak dat moet worden ingediend, maar ook al de aangifte over het volgende (latere) tijdvak. Als per ongeluk de aangifte over de latere periode wordt ingediend, blijft de aangifte over het juiste tijdvak leeg en is niet tijdig ingediend. De Belastingdienst legt dan op basis van een schatting een naheffingsaanslag op en twee boetes. Wees er dus alert op dat de juiste aangifte wordt aangeklikt bij het indienen van de aangifte


Let op btw-schulden op de balans die zien op voorgaande jaren

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat zij controleert op openstaande btw-schulden uit voorgaande jaren. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de btw-aangiften en de aangiften inkomstenbelasting. Als op de balans een te betalen btw-bedrag open staat en deze nog niet is betaald door middel van een suppletie, zal de Belastingdienst hiernaar een controle instellen en een naheffingsaanslag opleggen. Ondernemers met een btw-schuld hoger dan € 50.000 kunnen volgens het bekend geworden beleid rekenen op een boekenonderzoek. Daarbij wordt vooral gekeken naar de schuldvraag voor het betalingsverzuim en de vraag of is voldaan aan de suppletieverplichting die sinds een aantal jaren verplicht is.


Kijk goed naar uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf

De berekening van belastingrente vindt voor belastingjaren vanaf 2012 plaats vanaf 1 juli volgend op het belastingjaar. Daarom raden wij u aan om uw voorlopige aanslag of voorlopige teruggave voortdurend kritisch te bekijken. Dien voor 1 mei 2016 een verzoek om een te betalen voorlopige aanslag over 2015 in. Dan wordt u geen belastingrente in rekening gebracht ten aanzien van de belasting waarop het verzoek betrekking heeft. Als u recht heeft op een voorlopige teruggaaf over 2015, krijgt u pas belastingrente vergoed, indien de dagtekening van de (voorlopige) aanslag die leidt tot de teruggaaf ligt op of na 1 juli 2016 en de Belastingdienst traag is met het afwikkelen van uw verzoek om teruggaaf. Dit houdt in dat in veel gevallen geen rente meer vergoed wordt op een uitgestelde teruggaaf. Wellicht houdt dit voor u in dat u de teruggave, voor zover u dit al niet doet, beter al gedurende het belastingjaar kunt vragen.