Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van Administratiekantoor Grip op geldzaken, 25 mei 2014


Condsiderans

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en plichten van partijen ten aanzien van de te verrichte en af te nemen diensten voortvloeiend uit de overeenkomst welke verband houdt met Administratiekantoor Grip op geldzaken en of gelieerde rechtspersonen, hierna te noemen Administratiekantoor Grip op geldzaken.


Artikel 1 Definities “Opdrachtnemer” is Administratiekantoor Grip op geldzaken

 1. “Opdrachtgever” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en/of ten wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd door Administratiekantoor Grip op geldzaken
 2. Partij” is zowel opdrachtnemer als opdrachtgever
 3. “Tegenpartij” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon jegens wie de juridische procedure is ingezet
 4. “Dienst” is elk afzonderlijke uitoefening van dienstverlening, maar niet beperkt tot één van de in de overeenkomst genoemde uit te voeren werkzaamheden
 5. Met “zijn” en “hij” wordt zowel de manspersoon, als de vrouwspersoon bedoeld die op enigerlei wijze betrokken is bij de overeenkomst


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Administratiekantoor Grip op geldzaken gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze voorwaarden (is gratis te downloaden op de website www.gripopgeldzaken.nl/algemenevoorwaarden en) wordt (tevens) op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.


Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

a. Elk aanbod van Administratiekantoor Grip op geldzaken is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke aanbod en aanvaarding daarvan.

 1. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Een door Administratiekantoor Grip op geldzaken verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Administratiekantoor Grip op geldzaken heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Administratiekantoor Grip op geldzaken is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en wijzigingen, waarvan Administratiekantoor Grip op geldzaken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet en op eerste verzoek, en tenminste tijdig, aan Administratiekantoor Grip op geldzaken te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens. Administratiekantoor Grip op geldzaken is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent.


Artikel 6 Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst te beëindigen met in achtneming van de in dit artikel opgenomen bepalingen.
 2. Voor overeenkomsten met een onbeperkt termijn geldt een opzegtermijn van één maand.

Voor overeenkomsten met in beginsel een beperkte termijn, maar die stilzwijgend zijn verlengd geldt eveneens een opzegtermijn van één maand.

Voor overeenkomsten met een beperkte termijn, geldt een opzegtermijn van drie maanden vanaf het einde van elke maand.

Partijen hebben altijd de mogelijkheid om in onderling overleg tot een andere opzegtermijn te komen als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen.

 1. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden ingeval dat voorzetting van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


Artikel 7 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden de door hem te betalen gelden te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Betaling geschiedt via bankovermaking.
 3. Bij gebreke van betaling binnen de onder art. 7 lid a genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en staan Administratiekantoor Grip op geldzaken alle daaruit voortvloeiende rechten en actiën ter beschikking. Opdrachtgever is dan voorts de wettelijk rente verschuldigd zoals bedoeld in art. 6:119 en 6:119a BW. Opdrachtgever is, behoudens toestemming van Administratiekantoor Grip op geldzaken niet gerechtigd bedragen te verreken.
 4. Administratiekantoor Grip op geldzaken is gerechtigd om deelfacturen te sturen.
 5. Bij beëindiging van de overeenkomst zal Administratiekantoor Grip op geldzaken haar eindafrekening opmaken van de door haar reeds verrichte werkzaamheden. De in dit artikel genoemde bepalingen zijn onverminderd van toepassing.
 6. Wanneer er meer opdrachtgevers bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn zij allen hoofdelijk verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.
 7. Wanneer een wederpartij om welke reden dan ook niet of niet volledig zal overgaan tot vergoeding of teruggave van gelden, zal dit niet leiden tot creditering, althans, ontslaat dit opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens Administratiekantoor Grip op geldzaken.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. In alle gevallen zijn de verplichtingen van Administratiekantoor Grip op geldzaken als inspanningsverbintenis te kwalificeren. Administratiekantoor Grip op geldzaken zal naar beste weten en kennis handelen. Een verbintenis zal alleen als resultaatsverbintenis gelden indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 2. Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders bepaald.
 3. Voor zover er uit hoofde van de dienst enige aansprakelijkheid op Administratiekantoor Grip op geldzaken zou rusten dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde te zake van de desbetreffende opdracht, of in geval van een deelopdracht, de factuurwaarde van de betreffende deelopdracht, of in geval van een maandelijkse facturatie, de factuurwaarde van de betreffende maand.
 4. Partijen zijn over en weer niet aansprakelijk voor elkaars gevolgschade tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld.


Artikel 9 Geheimhouding

Zowel opdrachtgever als Administratiekantoor Grip op geldzaken garanderen dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.


Artikel 10 Wijzigingsbeding

Administratiekantoor Grip op geldzaken heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Administratiekantoor Grip op geldzaken zal opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen drie maanden na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen drie maanden geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Groningen.